Myślimy tak jak Ty

Zaufanie, Partnerstwo

Zaangażowanie, Sukces.

Myślimy tak jak Ty

Dostarczamy efektywnych i praktycznych rozwiązań prawnych,

indywidualnie dostosowanych do Państwa potrzeb.

Dane osobowe

 

 

INFORMACJA
W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW ORAZ KONTRAHENTÓW KANCELARII PRZEZ KANCELARIĘ PRAWNĄ RENATA UROWSKA I WSPÓLNICY SP.K.

RODO- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Kancelaria niniejszym informuje, że:

1. Dane Administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej jako: „Dane Osobowe”) pozyskanych bezpośrednio od Pani/Pana, ze strony internetowej lub od osoby z organizacji, w ramach której Pani/Pan funkcjonuje jest Kancelaria Prawna Renata Urowska i Wspólnicy sp.k. , ul. Staszica 2/7, 60-527 Poznań, adres e-mail: biuro@urowska.com.pl

2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych:

I dane osobowe zwykłe:

1. Klienci oraz pracownicy/zleceniobiorcy Klientów

1) Jeśli jest Pani/Pan Klientem Kancelarii - osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej bądź osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą: Pani/Pana Dane Osobowe są przetwarzane w następujących celach:

- negocjowania i wykonywania usług prawnych na Pani/Pana rzecz (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c) RODO)

- ochrony żywotnych interesów Pani/Pana, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit d RODO)

2) Jeśli jest Pan/Pani pracownikiem/zleceniobiorcą Klienta Kancelarii Pani/Pana Dane Osobowe są przetwarzane w celu:

- negocjowania i wykonywania przez Kancelarię usług prawnych na rzecz Pani/Pana pracodawcy/zleceniodawcy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych lub interesów Pani/Pana pracodawcy/zleceniodawcy.

- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c) RODO)

- do ochrony żywotnych interesów Pani/Pana, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit d RODO)

2. Kontrahenci oraz pracownicy/ zleceniobiorcy Kontrahentów (dostawcy usług, niezbędnych do funkcjonowania Administratora jako podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą):

1) Jeśli jest Pani/Pan Kontrahentem Kancelarii - osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą Pani/Pana Dane Osobowe są przetwarzane w celu:

-  prowadzenia współpracy gospodarczej - negocjowania i wykonywania umów pomiędzy Panią/Panem a Administratorem Danych (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

2) Jeśli jest Pan/Pani pracownikiem/zleceniobiorcą Kontrahenta Kancelarii Pani/Pana Dane Osobowe są przetwarzane w celu:

- prowadzenia współpracy gospodarczej - negocjowania i wykonywania umów pomiędzy Pani/Pana pracodawca/zleceniodawcą a Administratorem Danych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych.

II dane szczególnych kategorii (np. dane dot. stanu zdrowia)

Przetwarzanie tych danych może mieć miejsce w oparciu o następujące podstawy prawne:

1) Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osobowy fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody (art. 9 ust. 2 lit. c) RODO),

2) Przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy (art. 9 ust. 2 lit. f) RODO),

3) Przetwarzanie następuje na podstawie udzielonej zgody (art. 9 ust. 2 lit. a) RODO).

III dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa 

Podstawy prawne przetwarzania danych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa są takie same, jak podstawy przetwarzania danych zwykłych (art. 6 ust. 1 RODO).

3. Okres przechowywania

Pani/Pana dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego powyżej wydłużony o okres wynikający z odpowiednich przepisów prawa (terminy przedawnienia roszczeń oraz terminy przechowywania dokumentacji wynikające z przepisów).

4. Odbiorcy

Pani/Pana Dane Osobowe są przekazywane usługodawcom, przy pomocy których Administrator realizuje swoje uzasadnione interesy bądź do podmiotów.

5. Przekazanie do państwa trzeciego  

Administrator danych nie zamierza przekazać Pani/Pana Danych Osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, chyba że co innego będzie wynikać z ustaleń z Klientem.

6. Uprawnienia

Ma Pani/Pan prawo do:

a) żądania dostępu do Danych osobowych w dowolnym momencie

b) niezwłocznego sprostowania Danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych

c) niezwłocznego usunięcia Danych osobowych

d) ograniczenia przetwarzania, jeżeli:

i. kwestionuje Pani/Pan prawidłowość Danych osobowych,

ii.przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lecz sprzeciwia się Pani/Pan usunięciu danych,

iii.Administrator danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

iv.wniosłem sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw mojego  sprzeciwu

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w szczególności wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego

f) przenoszenia danych, w tym do:

i. otrzymania (w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego) danych, które dostarczyła Pani/dostarczył Pan Administratorowi danych i ich przesłania innemu administratorowi,

ii. żądania, by dane zostały przesłane przez Administratora danych bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe,

g)  wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Pani/Pan zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza RODO.

 

KOMPENDIUM PRAWNE
pracowników Kancelarii Prawnej Renata Urowska i Wspólnicy sp.k

MYŚLIMY TAK JAK TY

Doświadczenie oraz profesjonalizm są naszymi największymi atutami.
Dostarczamy efektywnych i praktycznych rozwiązań prawnych,
indywidualnie dostosowanych do Państwa potrzeb.