PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Oferowana przez kancelarię obsługa prawna
w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych obejmuje:

bieżącą obsługę przedsiębiorców
w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy

audyt prawny dokumentów pracowniczych

reprezentowanie klientów
przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych oraz organami publicznymi

sporządzanie oraz opiniowanie regulaminów: pracy, wynagradzania, świadczeń socjalnych, zakładowych układów zbiorowych pracy oraz innych aktów prawa pracy

tworzenie i opiniowanie zawartych umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, umów menadżerskich, umów o dzieło oraz umów zlecenia

kompleksowe wsparcie przedsiębiorców
w przeciwdziałaniu praktykom nieuczciwej konkurencji ze strony obecnych lub byłych pracowników

kompleksowe wsparcie przedsiębiorców w przeprowadzeniu zwolnień indywidualnych i grupowych, w szczególności opiniowanie przyczyn rozwiązania stosunku pracy, przygotowanie wszystkich dokumentów koniecznych do przeprowadzenia zwolnienia, uczestnictwo w negocjacjach i spotkaniach
z pracownikami

opracowywanie polityki antydyskryminacyjnej
i antymobbingowej
dla przedsiębiorstw, wsparcie prawne pracodawców w pozasądowym rozwiązywaniu konfliktów
z pracownikami, prowadzenie
negocjacji i rozmów z pracownikami

wsparcie przedsiębiorców we wszystkich aspektach dotyczących danych osobowych

reprezentowanie przedsiębiorców
w relacjach ze związkami zawodowymi