ODSZKODOWANIA MEDYCZNE I POWYPADKOWE

Oferowana przez kancelarię obsługa prawna w zakresie odszkodowań medycznych i powypadkowych obejmuje:

udzielanie informacji
o przysługujących pacjentom prawach
i nałożonych na nich obowiązkach
w aspekcie działania systemu ochrony zdrowia

pomoc prawną osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych oraz innych zdarzeniach losowych, które skutkują doznaniem uszczerbku na zdrowiu

pomoc prawną w uzyskaniu odszkodowania za szkody majątkowe należnego z tytułu zawartego ubezpieczenia OC oraz AC
(za uszkodzenie pojazdu, odzieży itp.)

pomoc prawną w uzyskaniu zadośćuczynienia w związku ze śmiercią osoby najbliższej w wypadku

pomoc prawną osobom poszkodowanym w związku
z wykonywaniem prac w gospodarstwie rolnym

sporządzenie zgłoszenia szkody oraz reprezentację w prowadzonym przez towarzystwo ubezpieczeniowe postępowaniu

reprezentację w postępowaniu
przed wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych

sporządzanie opinii prawnych
w sprawach związanych
z dochodzeniem roszczeń z tytułu tzw. błędów medycznych, naruszeń praw pacjenta, odszkodowań powypadkowych

reprezentację w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu błędów medycznych od podmiotów leczniczych i ich ubezpieczycieli w postępowaniu przedsądowym oraz w postępowaniu sądowym

sporządzanie opinii prawnych
w sprawach związanych
z dochodzeniem roszczeń z tytułu tzw. błędów medycznych, naruszeń praw pacjenta, odszkodowań powypadkowych

doradztwo w zakresie wyboru drogi prawnej celem otrzymania odszkodowania oraz zadośćuczynienia za doznaną szkodę oraz krzywdę
w związku z błędami medycznymi, wypadkami przy pracy a także nieszczęśliwymi wypadkami

prowadzenia postępowań sądowych związanych z uzyskaniem odszkodowania za nienależycie wykonaną usługę od m.in. biur podróży, towarzystw ubezpieczeniowych czy linii lotniczych