RESTRUKTURYZACJA, LIKWIDACJA I UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW

Oferowana przez kancelarię obsługa prawna w zakresie likwidacji i upadłości przedsiębiorstw obejmuje:

sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego oraz upadłości
z możliwością zawarcia układu

sporządzanie wniosków o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej wobec dłużników

reprezentowanie wierzyciela na etapie zgłoszenia wierzytelności, listy wierzytelności, planu podziału, sądem upadłościowym

czuwanie nad prawidłowością prowadzenia poszczególnych etapów postępowania upadłościowego, także w zakresie powierzonych syndykowi masy upadłości obowiązków

reprezentowanie w sporach powstałych w toku prowadzonego postępowania upadłościowego, prowadzenia negocjacji w toku postępowań sądowych

Ponadto kancelaria służy wsparciem w przeprowadzeniu postepowania restrukturyzacyjnego,
ukierunkowanego na ochronę przedsiębiorstw, miejsc pracy, kapitału intelektualnego oraz know-how.

W powyższym zakresie oferujemy m.in:

pomoc w wyborze procedury restrukturyzacyjnej odpowiedniej do sytuacji oraz możliwości finansowych klienta

sporządzenia wniosków o otwarcie postępowania układowego lub postępowania sanacyjnego

przygotowania wniosków o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego

sporządzenia wniosków restrukturyzacyjnych