RESTRUKTURYZACJA
Restrukturyzacja

Stosunkowo niedawno, bo od 01 stycznia 2016 roku wprowadzono nową regulację- Prawo Restrukturyzacyjne, które daje przedsiębiorcom szereg nowych możliwości, aby uratować swoje firmy i przywrócić im prawidłowy tok działalności. Nowe przepisy mają służyć zarówno Dłużnikom, albowiem stwarzają warunki prawne, aby dźwignąć firmy z kryzysu i w konsekwencji uniknąć upadłości, jak i Wierzycielom, ponieważ ułatwiają odzyskiwanie przysługujących im wierzytelności, przy jednoczesnym utrzymaniu kontrahenta w obrocie gospodarczym.

Aby Prawo Restrukturyzacyjne znalazło zastosowanie i mogło zostać zastosowane koniecznym jest podjęcie sprawnych i zdecydowanych działań, zarówno ze strony dłużnika, jak i jego wierzycieli.

Nasza Kancelaria oferuje Państwu pomoc w zdiagnozowaniu źródeł problemu i doboru odpowiedniego rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego, po to aby zapewnić osiągniecie najlepszych rezultatów.

Poznając źródło Państwa problemów na podstawie przeprowadzonego audytu i analizy stanu Państwa przedsiębiorstwa zaproponujemy Państwu odpowiedni rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego , zapewnimy pomoc w przygotowaniu wniosku i planu restrukturyzacyjnego oraz zagwarantujemy bieżące doradztwo prawne, ekonomiczne  i procesowe w toku postępowania restrukturyzacyjnego.

Zakres naszych usług w obrębie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego obejmuje:

  • konsultacje i doradztwo na etapie przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości; analiza sytuacji ekonomicznej i prawnej przedsiębiorstwa, zdiagnozowanie przesłanek niewypłacalności i przesłanek ogłoszenia upadłości
  • przygotowanie wniosków o ogłoszenie upadłości, zarówno dotyczących przedsiębiorców, jak również osób fizycznych („upadłość konsumencka”)
  • reprezentowanie klientów przed sądem upadłościowym; działanie w roli pełnomocnika upadłego lub wierzyciela;
  • sporządzanie pism i wniosków w postępowaniu upadłościowym, w szczególności zgłoszeń wierzytelności, sprzeciwów co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście wierzytelności, wniosków o wyłączenie z masy upadłości;

reprezentacja członków zarządu w postępowaniu dot. orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej;