PRAWO PRACY

POZNAŃ

Nowe sankcje wobec pracodawców chroniących dłużników alimentacyjnych

Od 1 grudnia 2020 r. większe grzywny dla pracodawców chroniących pracowników, a to wszystko za sprawą ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych (Dziennik Ustaw 2018 r. poz. 2432). Ustawodawca wprowadza nowe zapisy przewidujące obostrzenie przepisów dla tych pracodawców, którzy nie wypełniają obowiązków związanych z egzekucją świadczeń alimentacyjnych swoich pracowników. Nowe zapisy regulują sytuację pracodawców, którzy zatrudniają „na czarno” osoby zobowiązanie do świadczeń alimentacyjnych, co w konsekwencji pozwala dłużnikom alimentacyjnym niejako ukryć rzeczywiste dochody.

Dotychczas w przypadku gdy pracodawca lub działający w jego imieniu nie potwierdzał na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę przed dopuszczeniem go do pracy podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł. Z dniem 1 grudnia 2020 r. wchodzi w życie dodatkowy zapis, zgodnie z którym pracownik, który wykonuje dla pracodawcy czynności charakterystyczne i właściwe dla umowy o pracę bez zawarcia tej umowy a zarazem pracownik ten jest osobą wobec której toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych oraz  egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów i zalega on ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3miesiące pracodawca lub osoba działająca w jego imieniu podlega karze grzywny od 1500 zł do 45 000zł.

Dodatkowo przewidziano nowe wykroczenie zgodnie, z którym  kto wbrew obowiązkowi wypłaca wynagrodzenie wyższe niż wynikające z zawartej umowy o pracę, bez dokonania potrąceń na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych, pracownikowi będącemu osobą wobec której toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych oraz egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów i zalega on ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące podlega karze grzywny od 1500 zł do 45 000 zł. W praktyce przepis ten ma przeciwdziałać wypłacaniu części wynagrodzenia „pod stołem”.