PRAWO PRACY

POZNAŃ

Nowe uprawnienia pracowników-rodziców

Nowelizacja Kodeksu Pracy wprowadziła nowe regulacje mające wpływ na uelastycznienie czas pracy rodziców i sposób wykonywania pracy, nakładając tym samym nowe obowiązki na pracodawców.
Nowe rozwiązania przewidziane w kodeksie pracy są skierowane do:

  • rodziców dziecka w fazie prenatalnej, jeśli ciąża jest zagrożona;
  • rodziców dziecka, posiadających zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu lub chorobie dziecka zagrażającej życiu, które powstały w okresie ciąży lub porodu;
  • rodziców dziecka posiadającego orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
  • rodziców dziecka, które potrzebuje szczególnego wsparcia w zakresie edukacji tj. wspomagania rozwoju, kształcenia specjalistycznego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Pracownik, którego dotyczą w/w okoliczności ma prawo żądać od pracodawcy zmiany organizacji czasu pracy, w szczególności poprzez złożenie wniosku o pracę w indywidualnym lub ruchomym rozkładzie czasie pracy, a pracownicy będący rodzicami dziecka niepełnosprawnego lub wymagającego specjalnego wsparcia w edukacji – mają prawo do złożenia wniosku o wykonywanie pracy w formie telepracy. Każdy z rodziców dziecka może żądać u swojego pracodawcy odrębnie wprowadzenia jednego z powyższych rozwiązań.

Niniejsze rozwiązania nie są ograniczone wiekiem dziecka, zatem dotyczą również rodziców dzieci, które ukończą 18 rok życia.

Co ważne, pracodawca może nie uwzględnić wniosku pracownika-rodzica jedynie
w wyjątkowych okolicznościach, np. w sytuacji, gdy rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika nie pozwala na wprowadzenie ruchomego czasu pracy (np. dozór urządzeń), przerywanego czasu pracy, czy zastosowania telepracy. Pracodawca jest zobowiązany uzasadnić swoją decyzję w tym zakresie.