PRAWO PRACY

POZNAŃ

Zmiany w Kodeksie pracy od 7 września 2019 roku

Nasza rzeczywistość prawna zmienia się w szybkim tempie, co ma ogromny wpływ na obowiązki przedsiębiorców, także w sferze zatrudnienia. W dniu 3 czerwca Prezydent podpisał ustawę nowelizująca przepisy Kodeksu pracy, której przepisy będą obowiązywały od 7 września 2019 roku.

Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw wprowadza istotne zmiany z zakresie dyskryminacji oraz mobbingu, choć na pierwszy rzut oka wydają się one kosmetyczne, albowiem w z art. 11[3] i art. 18 [3a] §1 k.p. usunięto jedno sformułowanie („a także bez względu na"). Niniejsza zmiana powoduje daleko idące konsekwencje, albowiem każde nieuzasadnione obiektywnymi przyczynami nierówne traktowanie pracowników będzie uznawane za dyskryminację. Tym samym zniesiono wcześniejszy podział na kryteria dyskryminacji związane z pracą oraz cechy osobiste danej osoby.

Drugą bardzo istotną dla pracodawców zmianą w Kodeksie pracy jest możliwość wystąpienia z roszczeniami dotyczącymi mobbingu już w trakcie trwania zatrudnienia. Do tej pory pracownik musiał zwolnić się z pracy, aby móc dochodzić odszkodowania za mobbing. Obecnie pracownik, który nadal pozostaje w stosunku pracy, będzie mógł skierować do sądu roszczenie odszkodowawcze przeciwko pracodawcy, wskazując na to, że padł ofiarą zachowań mobbingowych w firmie.

Należy spodziewać się wzrostu ilości pozwów przeciwko pracodawcom, albowiem pracownicy są coraz bardziej świadomi swoich praw i coraz odważniej i aktywniej działają w celu uzyskania dodatkowych pieniędzy od pracodawców.

Aby Państwo mogli skutecznie chronić swoje przedsiębiorstwo przed zarzutami o stosowanie dyskryminacji lub mobbingu koniecznym jest przygotowanie odpowiedniego „zaplecza”. W trosce o Państwa interesy chcielibyśmy Państwu zarekomendować wprowadzenie polityki antymobbingowej, która pozwoli Państwu na stworzenie w Państwa firmie przejrzystych zasad postępowania w razie pojawienia się kwestii naruszenia praw pracowników. Polityka antymobbingowa to nie tylko dokumenty, ale też skuteczne zwiększanie świadomości wśród pracowników i kształtowanie właściwych postaw, w czym chcielibyśmy Państwu pomóc.

Proszę pamiętać, iż mobberem może być każdy, kto pracuje w Państwa firmie, jednakże odpowiedzialność z tego tytułu zawsze ponosi pracodawca, ponieważ to podmiot zatrudniający jest odpowiedzialny za kształtowanie odpowiednich postaw wśród swoich pracowników oraz przeciwdziałać zjawiskom niepożądanym w sferze pracy.

Kolejną nowością, która wejdzie w życie 7 września będą zmiany dotyczące świadectw pracy, a mianowicie wydłuży się termin z 7 do 14 dni na wystąpienie do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy, a także skierowanie do sadu żądania sprostowania świadectwa pracy. Jakie to powoduje konsekwencje dla pracodawców? Koniecznym będzie zmiana wzoru świadectwa pracy, z uwagi na nieaktualne pouczenie. Pracownicy zyskują także możliwość „przymuszenia” Pracodawcy do wydania świadectwa pracy, ponieważ pracownik może zwrócić się z takim żądaniem do sądu, który zobowiąże pracodawcę do jego wydania.

7 września to także ważna data dla wszystkich członków rodziny, którzy korzystają z urlopu macierzyńskiego bądź urlopu rodzicielskiego, Ustawodawca bowiem zrównał status innych członków najbliższej rodziny z pozycją pracownic oraz ojców - pracowników wychowujących dzieci. Takie osoby zyskają ochrone przed zwolnieniem z pracy, a także będą miały prawo do wykorzystania w całości urlopu wypoczynkowego w okresie przypadającym bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego.