PRAWO PRACY

POZNAŃ

Nowe uprawnienia pracowników-rodziców

Nowelizacja Kodeksu Pracy wprowadziła nowe regulacje mające wpływ na uelastycznienie czas pracy rodziców i sposób wykonywania pracy, nakładając tym samym nowe obowiązki na pracodawców.
Nowe rozwiązania przewidziane w kodeksie pracy są skierowane do:

  • rodziców dziecka w fazie prenatalnej, jeśli ciąża jest zagrożona;
  • rodziców dziecka, posiadających zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu lub chorobie dziecka zagrażającej życiu, które powstały w okresie ciąży lub porodu;
  • rodziców dziecka posiadającego orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
  • rodziców dziecka, które potrzebuje szczególnego wsparcia w zakresie edukacji tj. wspomagania rozwoju, kształcenia specjalistycznego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Pracownik, którego dotyczą w/w okoliczności ma prawo żądać od pracodawcy zmiany organizacji czasu pracy, w szczególności poprzez złożenie wniosku o pracę w indywidualnym lub ruchomym rozkładzie czasie pracy, a pracownicy będący rodzicami dziecka niepełnosprawnego lub wymagającego specjalnego wsparcia w edukacji – mają prawo do złożenia wniosku o wykonywanie pracy w formie telepracy. Każdy z rodziców dziecka może żądać u swojego pracodawcy odrębnie wprowadzenia jednego z powyższych rozwiązań.

Niniejsze rozwiązania nie są ograniczone wiekiem dziecka, zatem dotyczą również rodziców dzieci, które ukończą 18 rok życia.

Co ważne, pracodawca może nie uwzględnić wniosku pracownika-rodzica jedynie
w wyjątkowych okolicznościach, np. w sytuacji, gdy rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika nie pozwala na wprowadzenie ruchomego czasu pracy (np. dozór urządzeń), przerywanego czasu pracy, czy zastosowania telepracy. Pracodawca jest zobowiązany uzasadnić swoją decyzję w tym zakresie.

Pracownicze Plany Kapitałowe – nowe obowiązki pracodawców
Dotkliwe sankcje karne za nieprzestrzeganie nowych przepisów dotyczących wdrożenia PPK
Nowe zezwolenia na pracę
Holding nie może być pracodawcą.
Wypadek podczas porządkowania stanowiska pracy po zakończeniu podstawowych czynności należy kwalifikować jako wypadek przy pracy
Podwyższone koszty uzyskania przychodów za pracę twórczą wymagają wyodrębnienia wynagrodzenia
Skuteczna reprezentacja klienta w sprawie o mobbing
Uzasadniona krytyka pracodawcy czy już mobbing? Przesłanki mobbingu