AKTUALNOŚCI
Podwyższenie kwoty wynagrodzenia za pracę wolnej od potrąceń w postępowaniu egzekucyjnym

Pracodawca, wobec którego pracownika wszczęto postępowanie egzekucyjne, na przykład w celu wyegzekwowania nieregulowanej renty alimentacyjnej (zwanej potocznie: „alimentami”), z dużym prawdopodobieństwem otrzyma od komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne zawiadomienie o zajęciu wynagrodzenia za pracę tego pracownika.

     Jednym z obowiązków, jaki ciąży wówczas na pracodawcy jest obliczenie kwoty wolnej od zajęcia.  Obliczanie wysokości tej kwoty określa przepis Kodeksu pracy. Art. 871 Kodeksu pracy stanowi, że:

„§ 1.  Wolna  od  potrąceń  jest  kwota  wynagrodzenia  za  pracę wysokości:

1) minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu  pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek  dochodowy  od  osób  fizycznych  oraz  wpłat  dokonywanych  do pracowniczego planu kapitałowego, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywaniaprzy  potrącaniu  sum  egzekwowanych  na  mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;

2) 75% wynagrodzenia  określonego  w pkt 1 – przy  potrącaniu  zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi;

3) 90% wynagrodzenia określonego w pkt 1 – przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 (z tytułu odpowiedzialności majątkowej )

§ 2. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty określone w §1 ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.”

Od 16 maja br., na mocy przepisu art. 52 Ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2[1], wyżej wymienione kwoty uległy zwiększeniu o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik (przeciwko któremu toczy się egzekucja) ma na utrzymaniu, o ile z powodu podjętych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działań służących zapobieganiu zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 pracownikowi zostało obniżone wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika utracił źródło  dochodu.

Art. 52 ust. 1 wskazanej ustawy w ust. 2 określa pojęcie „członka rodziny”.

małżonek  albo  rodzic wspólnego dziecka oraz dziecko w wieku do 25. roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25. rok życia legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny  zasiłek  opiekuńczy,  o którym  mowa  w ustawie  z dnia  28 listopada  2003 r.  o świadczeniach  rodzinnych  (Dz. U. z  2020 r. poz. 111), albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 oraz z 2019 r. poz. 1818)

            Z kolei zgodnie z art. 52 ust. 3 omawianej ustawy przez „dziecko” należy rozumieć: dziecko własne pracownika, dziecko współmałżonka, a także dziecko rodzica wspólnego dziecka. Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

Wydaję się, że pracodawca powinien poinformować wszystkich pracowników w sposób u pracodawcy zwyczajowo przyjęty o nowym przywileju. Jeżeli pracownik spełnia przesłanki do bycia objętym podwyższoną kwotą wolną od potrąceń, powinien to wykazać. W takiej sytuacji nastąpi przetwarzanie danych osobowych (polegające np. na zebraniu informacji o zatrudnieniu członka rodziny pracownika), co wymaga od pracodawcy dodatkowych działań w tym zakresie, w szczególności spełnienia wobec pracownika obowiązku informacyjnego.

W razie jakichkolwiek pytań, jesteśmy do Państwa dyspozycji.

 Autor: Mateusz Oleszko

[1] Dz.U.2020 poz. 875.