AKTUALNOŚCI
Najnowsze zmiany dot. sporządzania i składania dokumentów finansowych do KRS przez cudzoziemców i profesjonalnych pełnomocników

Od 1 października 2018 r. sprawozdania finansowe spółek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS muszą być sporządzone w postaci elektronicznej oraz opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym (ePUAP) przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych i kierownika jednostki (a więc cały zarząd). Sporządzone po 1 października 2018 r. dokumenty finansowe dot. spółek osobowych i kapitałowych, które podlegają obowiązkowemu zgłoszeniu do KRS (w tym sprawozdania finansowe), mogą być obecnie składane przez członka organu uprawnionego do reprezentowania spółki kapitałowej lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółki osobowej wyłącznie przez internet i tylko pod warunkiem wcześniejszego ich podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym (ePUAP).

Aby móc podpisać sprawozdanie finansowe jednym z ww. sposobów oraz złożyć stosowne dokumenty finansowe do KRS, uprawniona osoba musi posiadać numer PESEL. W sytuacji, gdy członkowie zarządu lub wspólnicy spółki osobowej są cudzoziemcami nieposiadającymi takiego numeru, możliwe jest wystąpienie przez nich o nadanie numeru PESEL, a następnie ujawnienie go w rejestrze przedsiębiorców KRS. Dopiero taki członek zarządu (lub wspólnik spółki osobowej), któremu zostanie nadany numer PESEL, będzie mógł uzyskać kwalifikowany podpis elektroniczny lub założyć profil zaufany na ePUAP, a następnie podpisywać sprawozdania finansowe i samodzielnie składać dokumenty finansowe do rejestru przedsiębiorców KRS.

Kancelaria świadczy pomoc prawną w postaci reprezentowania cudzoziemców w postępowaniach dot. uzyskiwaniu numeru PESEL, ujawniania numerów PESEL członków zarządu w rejestrze przedsiębiorców KRS oraz doradza przy uzyskiwaniu przez cudzoziemca kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego (ePUAP).

Od 1 kwietnia 2019 r. wyżej opisana sytuacja dot. składania dokumentów finansowych do KRS ulegnie zmianie, w związku z podpisaniem w dniu 18 grudnia 2018 r. przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych*, która zmieni ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym m.in. w zakresie osób uprawnionych do zgłaszania dokumentów finansowych do KRS. Od 1 kwietnia 2019 r. zgłoszenia do KRS dokumentów finansowych, będą mogli dokonać także adwokaci i radcowie prawni, podpisując to zgłoszenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym (ePUAP) albo podpisem osobistym (nowy rodzaj podpisu wprowadzony ustawą z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw – podpisaną w dniu 18 grudnia 2018 r. przez Prezydenta RP*).

Na chwilę obecną, nie przewiduje się rozszerzenia kręgu osób uprawnionych do podpisywania sprawozdań finansowych, co oznacza, że brak uzyskania przez członków zarządu (lub wspólników spółki osobowej) numerów PESEL i stosownego podpisu elektronicznego, uniemożliwi dokonanie zgłoszenia dokumentów finansowych do rejestru przedsiębiorców KRS.

* Podpisane przez Prezydenta w dniu 18 grudnia 2018 r. ustawy, na dzień przygotowywania niniejszej informacji, nie zostały jeszcze ogłoszone.