AKTUALNOŚCI
Ochrona konsumencka dla przedsiębiorców

Ustawą z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 134 i 730) wprowadzono przepis art. 38a w następującym brzmieniu: „Art. 38a. Przepisy dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.”.

Powyższy przepis rozszerza ochronę konsumencką na przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą.

Ochroną objęty jest przedsiębiorca będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w przypadku zawarcia umowy bezpośrednio związanej z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tego przedsiębiorcy charakteru zawodowego.

Przykład: osoba fizyczna prowadząca księgarnię, dokonuje zakupu ekspresu do kawy. W ramach wykonywanych usług nie oferuje żadnych usług związanych z szeroko pojętym sprzętem AGD - nie posiada takich wpisów PKD w swojej działalności. Nabycie przez niego towaru - ekspresu, nastąpi zatem w ramach uprawnień przysługujących mu jako konsumentowi.

Ochrona konsumencka przedsiębiorcom wpisanym do CEID przysługiwałaby w zakresie zakazu stosowania klauzul abuzywnych, rękojmi za wady oraz prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

Z uzasadnienie ustawy wynika, że ustawodawca wprowadzając powyższą regulację miał na celu przede wszystkim „wyrównanie dysproporcji w zakresie praw i obowiązków podmiotów występujących w danej czynności prawnej”, która objawia się, w szczególności, w przypadku gdy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zawierając umowę z innym przedsiębiorcą – profesjonalistą jest traktowana jako podmiot profesjonalny, nawet wtedy, gdy umowa ta nie jest bezpośrednio związana z branżą lub specjalizacją, którą ta osoba wykonuje i  nie dysponuje on odpowiednią wiedzą i doświadczeniem koniecznym do oceny przedmiotu tej czynności.

Przedsiębiorcy korzystający z tak przyznanej ochrony nie byliby jednak objęci ochroną instytucjonalną konsumentów, sprawowaną przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz rzeczników powiatowych.

Powyższa regulacja wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku, jednakże już teraz przedsiębiorcy świadczący usługi za pośrednictwem Internetu powinni m.in. dostosować odpowiednio regulamin sklepu/ogólne warunki sprzedaży.

Autor: Klaudia Maciejewska