AKTUALNOŚCI
Nowy rodzaj spółki handlowej

Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw wprowadzono nowy rodzaj spółki kapitałowej – prostą spółkę akcyjną. Jej założenie stanie się możliwe już 1 marca 2020 r., kiedy to wejdą w życie ww. przepisy. Według brzmienia nowego art. 3008 k.s.h. dopuszczalne będzie używanie w obrocie skrótu: P.S.A.

Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy, prosta spółka akcyjna będzie przeznaczona do realizowania innowacyjnych przedsięwzięć. Nie jest to jednak jednoznaczne z tym, że nowy rodzaj spółki będzie mógł być wykorzystywany jedynie do prowadzenia takiej działalności.

W treści uzasadnienia projektu ustawy wskazano, że prowadzenie spółki akcyjnej (a także już samo jej założenie) jest skomplikowane i stosunkowo drogie. Z kolei niektóre z cech konstrukcyjnych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością mogą m.in. utrudniać realizację celów młodych innowacyjnych firm. Ustawodawca zdiagnozował zatem potrzebę stworzenia nowej formy prawnej spółki kapitałowej, która byłaby dedykowana wcześniej wymienionym przedsięwzięciom.

Prosta spółka akcyjna będzie mogła być założona przez jedną albo więcej osób. Podobnie jak spółka akcyjna i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prosta spółka akcyjna nie będzie mogła być założona przez jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Regulacja prostej spółki akcyjnej przewiduje wiele nowości w stosunku do regulacji spółki akcyjnej zawartej w kodeksie spółek handlowych. Jedną z nich jest np. brak wartości nominalnej akcji oraz fakt, że nie będą stanowić one części kapitału akcyjnego (nowy art. 3002 k.s.h.). Kapitał akcyjny P.S.A. powinien natomiast wynosić co najmniej 1 złoty.

Nowością w porównaniu do regulacji spółki akcyjnej jest także to, że wkładem wnoszonym na pokrycie akcji w P.S.A. będzie mogło być świadczenie pracy lub świadczenie usług. Podobnie jak w przypadku spółki akcyjnej, akcjonariusze prostej spółki akcyjnej nie będą odpowiadać za zobowiązania spółki.

W zakresie organów nowego rodzaju spółki: ustanowienie rady nadzorczej w prostej spółce akcyjnej nie będzie obowiązkowe. W prostej spółce akcyjnej będzie ustanawiać się zarząd albo radę dyrektorów. Ta ostatnia jest nowym typem organu wskazanym w kodeksie spółek handlowych. Rada dyrektorów będzie prowadzić sprawy spółki, reprezentować spółkę oraz sprawować nadzór nad prowadzeniem jej spraw. Rada dyrektorów łączy zatem w sobie kompetencje zarówno zarządu, jak i rady nadzorczej. Nowa regulacja przewiduje możliwość wprowadzenia podziału na dyrektorów wykonawczych i dyrektorów niewykonawczych. Wówczas, z przewidzianymi jednak w nowych przepisach wyjątkami, dyrektorzy wykonawczy będą zajmować się prowadzeniem przedsiębiorstwa spółki, natomiast dyrektorzy niewykonawczy sprawować stały nadzór nad prowadzeniem spraw spółki.