WYBRANE PROJEKTY
Zmiany w prawie upadłościowym - dobrodziejstwo, czy zagrożenie ?

Wielkimi krokami zbliżają się zapowiadane od dłuższego czasu zmiany w prawie upadłościowym. Planowane zmiany w dużej mierze dotyczą upadłości konsumenckiej, jednakże doniosłe zmiany mają zostać wprowadzone także w upadłościach przedsiębiorców.

Ustawodawca dąży do  ułatwienia i jeszcze większego uproszczenia warunków uzyskania oddłużenia osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Prym będą wiodły względy słuszności i humanitaryzmu, albowiem postępowanie będzie prowadzone tak, aby rzetelny dłużnik uzyskał możliwość oddłużenia, a jeśli jest to możliwe - roszczenia wierzycieli zostały zaspokojone w jak największym stopniu. Nowe przepisy miałyby wprowadzać uproszczony tryb upadłości konsumenckiej w sytuacji, tzw. upadłości bezmasowych - wówczas oddłużenie następowałaby jednocześnie z ogłoszenie upadłości. Nowością, dotychczas nieznaną prawu polskiemu upadłościowemu, byłaby możliwość zawarcia układu z wierzycielami w upadłości konsumenckiej a ponadto wprowadzenie tzw. prepacku, czyli przygotowanej likwidacji majątku dłużnika.

Istotną zmianą, którą proponuje Ustawodawca jest możliwość oddłużenia przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą bez ustalania planu spłat. Ponadto diametralnie zmienią się  przesłanki oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Aktualnie przesłanki reguluje art. 4914 przewiduje oddalenie wniosku, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Ponadto Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku:

1) w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe według przepisów tytułu niniejszego, jeżeli postępowanie to zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika,

2) ustalony dla dłużnika plan spłaty wierzycieli uchylono na podstawie przepisu art. 49120,

3) dłużnik, mając taki obowiązek, wbrew przepisom ustawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości,

4) czynność prawna dłużnika została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli

- chyba że przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

Ustawodawca planuje zlikwidować pierwszą przesłankę, a więc doprowadzenie do swojej niewypłacalności lub umyślne zwiększenie jej stopnia oraz tę mówiącą o niezgłoszeniu w terminie wniosku, a dodać nowe okoliczności prowadzące do oddalenia wniosku, a wiec:

- oddalenie wniosku gdy wobec dłużnika prawomocnie orzeczono zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

- dłużnik został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo określone w przepisach art. 300, art. 301 oraz 302 KK lub art.. 586 KSH

Nowe regulacje mają również usprawnić pracę syndyków i tymczasowych nadzorców sądowych w zakresie poszukiwania informacji na temat majątku, a nadto poprzez wprowadzenie systemu teleinformatycznego dla postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, niniejsze sprawy mają być załatwiane szybciej i sprawniej.

Nie da się ukryć, iż aktualnie postępowania upadłościowe toczą się mozolnie i gro wniosków nadal jest oddalanych, albowiem kryteria kwalifikujące dłużników do zastosowania dobrodziejstwa oddłużenia nadal są dość restrykcyjne. Zmiany niewątpliwie umożliwią szerszemu gronu podmiotów skorzystanie z możliwości „wyjścia na prostą”, jednakże ułatwienia w tym zakresie niosą za sobą niebezpieczeństwo braku możliwości odzyskania swoich należności. Ponadto należy przewidywać, iż wraz z ułatwieniem uzyskania oddłużenia, banki i instytucje finansowe będą niechętnie udzielały kredytów, co może powodować olbrzymie trudności.

Ogólnopolski Kongres Prawa Pracy tym razem w Poznaniu
Czy małżonek ponosi konsekwencje ogłoszenia upadłości konsumenckiej przez drugiego małżonka ?
Czy można złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie mając żadnego majątku lub posiadając wyłącznie nieruchomość obciążoną hipoteką? Czy sprzedaż nieruchomości to jedyne rozwiązanie?
Upadłość konsumencka- kto może skorzystać z dobrodziejstwa oddłużenia? Jakie trzeba spełnić warunki ubiegając się o ogłoszenie upadłości
Zadośćuczynienie za mobbing jako dotkliwa nauczka dla Pracodawców na przyszłość. Konsekwencje nieprzestrzegania obowiązku przeciwdziałania mobbingowi przez Pracodawców
Uzasadniona krytyka pracodawcy czy już mobbing ? Przesłanki mobbingu
Skuteczna reprezentacja klienta w sprawie o mobbing
Skuteczna reprezentacja klienta w postępowaniu o dochodzenie odszkodowania medycznego (lipiec 2015)
Podwyższone koszty uzyskania przychodów za pracę twórczą wymagają wyodrębnienia wynagrodzenia
ZUS i KRUS będą mogły dochodzić zwrotu nienależnie pobranych świadczeń tylko przez 5 lat
Gdzie żona, tam ognisko domowe
Wypadek podczas porządkowania stanowiska pracy po zakończeniu podstawowych czynności należy kwalifikować jako wypadek przy pracy
Urlopu zaległego za 2015 r. pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi do 30 września 2016 r. Nieudzielenie urlopu zaległego w ww. terminie stanowić będzie wykroczenie przeciwko prawom pracownika, zagrożone karą grzywny do 30.000 zł.
Holding nie może być pracodawcą.
Nowe zezwolenia na pracę