WYBRANE PROJEKTY
Przedsiębiorco ! Sprawdź jak chronisz swój know-how !
  • Czy wiesz, że wprowadzono nową definicję tajemnicy przedsiębiorstwa ?
  • Czy poinformowałeś swoich pracowników/współpracowników, które informacje są objęte szczególną ochroną przed ich ujawnieniem ?
  • Czy wiesz, na czym polega obowiązek zachowania „należytej staranności” w zabezpieczeniu Twojej tajemnicy przedsiębiorstwa ?
  • Czy poinformowałeś swoich pracowników jak korzystać z mediów społecznościowych (np. Facebook, LinkedIn), aby konkurencja nie była w stanie ustalić bazy Twoich klientów ?
  • Czy jesteś pewien, jakie kary grożą obecnie za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa ?

Jeżeli na chociażby jedno z powyższych pytań odpowiedziałeś negatywnie, to oznacza, że w Twojej firmie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa mogą nie być należycie chronione i wiąże się to z ryzykiem bezkarnego „wycieku” informacji szczególnie istotnych dla Twojej działalności.

Czy wiesz, że….. większość postępowań sądowych jest przegrywana tylko z tego powodu, że przedsiębiorca nie był w stanie udowodnić, że wyraźnie poinformował drugą stronę o tym, które informacje firmy powinny być szczególnie chronione i jakie działania mogą spowodować ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa ?

W myśl nowej definicji ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

2018 11 07 11 25 30

Celem zabezpieczenia firmy przed wielkimi stratami finansowymi, wizerunkowymi itp., związanymi z „wyciekiem” i wykorzystaniem szczególnie ważnych informacji, powinieneś zaktualizować stosowane przez Ciebie środki ochrony tych informacji i dostosować je do nowej definicji tajemnicy przedsiębiorstwa oraz w należyty sposób poinformować swoich pracowników/ współpracowników i kontrahentów o niedopuszczalnych zachowaniach, mogących narazić Twoje przedsiębiorstwo na ujawnienie poufnych informacji.

Jesteśmy gotowi pomóc w zapewnieniu ochrony Państwa firmy przed ujawnieniem informacji szczególnie ważnych dla przedsiębiorstwa – zachęcamy Państwa do kontaktu.

 

Zmiany w prawie upadłościowym - dobrodziejstwo, czy zagrożenie ?
Ogólnopolski Kongres Prawa Pracy tym razem w Poznaniu
Czy małżonek ponosi konsekwencje ogłoszenia upadłości konsumenckiej przez drugiego małżonka ?
Czy można złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie mając żadnego majątku lub posiadając wyłącznie nieruchomość obciążoną hipoteką? Czy sprzedaż nieruchomości to jedyne rozwiązanie?
Upadłość konsumencka- kto może skorzystać z dobrodziejstwa oddłużenia? Jakie trzeba spełnić warunki ubiegając się o ogłoszenie upadłości
Zadośćuczynienie za mobbing jako dotkliwa nauczka dla Pracodawców na przyszłość. Konsekwencje nieprzestrzegania obowiązku przeciwdziałania mobbingowi przez Pracodawców
Uzasadniona krytyka pracodawcy czy już mobbing ? Przesłanki mobbingu
Skuteczna reprezentacja klienta w sprawie o mobbing
Skuteczna reprezentacja klienta w postępowaniu o dochodzenie odszkodowania medycznego (lipiec 2015)
Podwyższone koszty uzyskania przychodów za pracę twórczą wymagają wyodrębnienia wynagrodzenia
ZUS i KRUS będą mogły dochodzić zwrotu nienależnie pobranych świadczeń tylko przez 5 lat
Gdzie żona, tam ognisko domowe
Wypadek podczas porządkowania stanowiska pracy po zakończeniu podstawowych czynności należy kwalifikować jako wypadek przy pracy
Urlopu zaległego za 2015 r. pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi do 30 września 2016 r. Nieudzielenie urlopu zaległego w ww. terminie stanowić będzie wykroczenie przeciwko prawom pracownika, zagrożone karą grzywny do 30.000 zł.
Holding nie może być pracodawcą.
Nowe zezwolenia na pracę